Vuốt sang trái để xem sơ đồ đầy đủ

Gian hàng hội chợ

Status: Có thể đặt chỗ
B3: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B2: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B1: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B0: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A1: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Đã được đặt
A26: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B52: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B53: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B54: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B55: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B4: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B5: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B6: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B7: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A2: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Có thể đặt chỗ
A25: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B59: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B58: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B57: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B56: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B11: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B10: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B9: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B8: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A3: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Có thể đặt chỗ
A24: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B60: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B61: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B62: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B63: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B12: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B13: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B14: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B15: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A4: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Có thể đặt chỗ
A23: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B67: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B66: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B65: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B64: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B19: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B18: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B17: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B16: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A5: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Có thể đặt chỗ
A22: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B68: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B69: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B70: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B71: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B20: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B21: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B22: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B23: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A6: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Có thể đặt chỗ
A21: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B75: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B74: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B73: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B72: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B27: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B26: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B25: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B24: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A7: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Đã được đặt
A20: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B76: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B77: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B78: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B79: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B28: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B29: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B30: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B31: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A8: ₫25,000,000.00
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Unavailable
A0
Status: Đã được đặt
A19: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
B83: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B82: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B81: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B80: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B35: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B34: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B33: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B32: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
A9: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A10: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A11: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A12: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A13: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A14: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A15: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A16: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A17: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A18: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B84: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B85: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B86: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B87: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B36: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B37: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B38: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B39: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A27: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A28: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A29: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A30: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A31: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A32: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A33: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A34: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A35: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A36: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B91: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B90: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B89: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B88: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B43: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B42: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B41: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B40: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A37: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A38: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A39: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A40: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A41: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A42: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A43: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A44: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A45: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A46: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B92: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B93: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B94: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B95: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B44: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B45: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B46: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B47: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A47: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A48: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A49: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A50: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A51: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A52: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A53: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A54: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A55: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A56: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B99: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B98: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B97: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B96: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B51: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B50: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B49: ₫20,000,000.00
Status: Đã được đặt
B48: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A57: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A58: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A59: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A60: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A61: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A62: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A63: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A64: ₫25,000,000.00
Status: Đã được đặt
A65: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
A66: ₫25,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B100: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B101: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B102: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
B103: ₫20,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C0: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C1: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C2: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C3: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C4: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C5: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C6: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C7: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C8: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C9: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C10: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C11: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C12: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C13: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C14: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C15: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C16: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C17: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C18: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C19: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C20: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C21: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C22: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C23: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C24: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C25: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C26: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C27: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C28: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C29: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C30: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C31: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C32: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C33: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C34: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C35: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C36: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C37: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C38: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C39: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C40: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C41: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C42: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C43: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C44: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C45: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C46: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C47: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C48: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C49: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C50: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C51: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C52: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C53: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C54: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C55: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C56: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C57: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C58: ₫28,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C59: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C60: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C61: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C62: ₫18,000,000.00
Status: Đã được đặt
C63: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C64: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C65: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C66: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C67: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C68: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C69: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C70: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C71: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C72: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C73: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C74: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C75: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C76: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C77: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C78: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C79: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C80: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C81: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C82: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C83: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C84: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C85: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C86: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C87: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C88: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C89: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C90: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C91: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C92: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C93: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C94: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C95: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C96: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C97: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C98: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C99: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C100: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C101: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C102: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C103: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C104: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C105: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C106: ₫18,000,000.00
Status: Có thể đặt chỗ
C107: ₫18,000,000.00

Đăng ký gian hàng

Đơn hàng sẽ tự động reset trong:

# Mã gian hàng Đơn giá
Bạn chưa đặt gian hàng nào.
Thành tiền ₫0.00

* thông tin bắt buộc điền.

Ví dụ: 0912.345.678

Vui lòng chọn ít nhất một gian hàng.

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG CHI TIẾT – BẤM VÀO ĐỂ XEM ẢNH LỚN HƠN

ĐƠN GIÁ

  • Gian hàng loại A: 25.000.000vnđ/gian hàng
  • Gian hàng loại B: 20.000.000vnđ/gian hàng
  • Gian hàng loại C: 18.000.000vnđ/gian hàng

Chính sách ưu đã khi đăng ký nhiều gian hàng sẽ được chúng tôi thông báo đến Quý khách sau khi Quý khách đã đăng ký các gian hàng!